BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) ,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 • ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2004 r.Nr 204 poz.2086 ze zm.)
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.)

Przedmiot działalności i kompetencje:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pod drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Zasady funkcjonowania:

Zarządem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Kępińskiego .

Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, a w szczególności za :

a) całość gospodarki finansowej, 

b) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,

c) realizację budżetu Zarządu,

d) gospodarowanie powierzonym mieniem,

e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zarządu.

Starosta może upoważnić Dyrektora do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Kategoria: Statut PZD w Kępnie [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr XLI/205/2006 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345

82.89KB

Kategoria: Regulamin organizacyjny [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Nr 485.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
23-10-30 09:26
Lewicka-Cebula Magdalena
541.24KB

Redakcja strony: Statut i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl